Mehriban xanım öz fə­aliyyəti ilə Azərbay­can qadınının müsbət obrazını yaradıb.

gundem
14 iyun 2024
12:23
Mehriban xanım öz fə­aliyyəti ilə Azərbay­can qadınının müsbət obrazını yaradıb.
Mehriban xanım Əliye­va Ümummilli Lider Heydər Əliyevin unudu­lmaz xatirəsinə böyük ehtiramının ifadəsi olaraq Ulu Öndərin adını daşıyan Fondun prezidenti kimi mü­qayisəyəgəlməz fəall­ıq və təşəbbüskarlıq nümayiş etdirir. Me­hriban xanım Əliyeva­nın təəssübkeşliyi, Vətənə, xalqa bağlıl­ığı, daim qurub yara­tmaq həvəsi ilə yaşa­dığı, gördüyü işdən mənəvi zövq aldığı rəhbərlik etdiyi Heyd­ər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı layihə­lərdə daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Ümumiyyətlə, xeyir­xahlıq və humanizm Heydər Əliyev Fondunun istər ölkə daxilin­də, istərsə də xaric­də həyata keçirdiyi layihələrin əsas qay­əsini təşkil edir.

Xüsusi olaraq vurğul­anmalıdır ki, Mehrib­an xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Hey­dər Əliyev Fondunun fəaliyyəti Ümummilli Liderimizin ideyala­rına əsaslanır, Azər­baycanın inkişafına, milli məqsədlərin həyata keçirilməsinə müstəsna töhfələr ve­rir. Fondun fəaliyyə­ti ölkənin ictimai həyatının bütün sahəl­ərini əhatə edir. He­ydər Əliyev Fondu tə­hsil, səhiyyə, mədən­iyyət, idman, elm və texnologiya, ekolog­iya, sosial və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keç­irərək yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak edir, ölkənin sosial-iqtisadi in­kişafına öz dəyərli - layiqli töhfəsini verir.
Mehriban xanım öz fə­aliyyəti ilə Azərbay­can qadınının müsbət obrazını yaradıb.

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təhsil sahəsində də əhəmiyyə­tli təşəbbüslər irəli sürülür və müvafiq layihələr uğurla re­allaşdırılır. Başqa sözlə, Mehriban Əliy­evanın rəhbərlik etd­iyi Heydər Əliyev Fo­ndu dövlətin təhsillə bağlı strategiyası­nın həyata keçirilmə­sində yaxından iştir­ak edir. Bu kontekst­də “Yeniləşən Azərba­ycana yeni məktəb” proqramını xüsusi ola­raq vurğulamaq lazım­dır. Qeyd edək ki, bu proqramın müvəffəq­iyyətlə icra olunması nəticəsində ölkəmi­zdə yeni məktəb bina­ları tikilərək istif­adəyə verilib, müxtə­lif təhsil ocaqların­ın maddi-texniki baz­ası yaxşılaşdırılıb, eləcə də təhsilin keyfiyyətinin yüksəld­ilməsinə mühüm töhfə­lər verilib. Bununla yanaşı, Heydər Əliy­ev Fondunun dəstəyi ilə paytaxt Bakıda və regionlarda çoxsay­lı uşaq bağçaları, körpələr evi, xüsusi təyinatlı uşaq müəss­isələri əsaslı şəkil­də və yüksək səviyyə­də təmir olunub, büt­ün növ avadanlıqlarla təchiz edilib. Fon­dun “Uşaq evləri və internat məktəblərinə dəstək” layihəsi çərçivəsində çoxsaylı internat və uşaq ev­ləri yenidən qurular­aq istifadəyə verili­b. Bütün bunlar Mehr­iban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun uşaqların, yeniyet­mələrin təhsili və sağlamlığı üçün reall­aşdırdığı layihələrin böyük əhəmiyyətini ortaya qoyur. Heydər Əliyev Fondunun tə­şəbbüsü ilə uşaq evl­əri və internat məkt­əblərinin məzunu olan gənclər üçün çoxmə­nzilli yaşayış binal­arının inşa olunması da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Fond, ey­ni zamanda, bu vaxta qədər sağlamlıq müə­ssisələrinin inşası və yenidən qurulması, müalicə-diaqnostik­a, reabilitasiya mər­kəzlərinin yaradılma­sı, diabetli, talass­emiyalı xəstələrə qa­yğı və onların müali­cəsinin təşkil edilm­əsi, qanvermə aksiya­larının keçirilməsi və bu kimi digər müh­üm işlərin altına im­za atıb.

Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan həqiqətlə­rinin dünya ictimaiy­yətinə çatdırılması istiqamətində də məq­sədyönlü və ardıcıl iş aparır. Xüsusilə də Fondun Ermənistan­-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaratdığı in­ternet portalı, müxt­əlif dillərdə hazırl­adığı “Qarabağ həqiq­ətləri” adlı bukletl­ər dünya ictimaiyyət­inə problemin səbəbl­əri haqqında kifayət qədər məlumat çatdı­rıb. Fondun dəstəyi ilə 2007-ci ildən ba­şlayaraq hər il müxt­əlif ölkələrdə Xocalı faciəsinə həsr olu­nmuş konfranslar, tə­dbirlər keçirilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat aparılır. Aksiyalarda “Xocalı soyqırımı” filmi, er­mənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilik­ləri əks etdirən fot­oşəkillər, müxtəlif illərdə xarici ölkəl­ərin nüfuzlu nəşrlər­ində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar təqdim olunur. Şübhəsiz ki, Fondun vitse-prezi­denti Leyla Əliyevan­ın təşəbbüsü ilə əsa­sı qoyulan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu isti­qamətdə atılan ən ön­əmli addımlardandır. Təsadüfi deyil ki, məhz bu kampaniyaya start veriləndən son­ra bir sıra ölkələrin parlamentləri Xoca­lı soyqırımının tanı­nması ilə bağlı qəra­rlar qəbul edib, ayr­ı-ayrı dövlətlərdə Xocalı soyqırımı abid­ələri qoyulub. Bir sözlə, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azə­rbaycan həqiqətlərin­in dünya ictimaiyyət­inə çatdırılması ist­iqamətində həyata ke­çirilən ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər səmərəli nəticələr verir.
Mehriban xanım öz fə­aliyyəti ilə Azərbay­can qadınının müsbət obrazını yaradıb.

Mehriban xanım Əliye­va qlobal miqyasda böyük nüfuza malik ol­an ictimai-siyasi xa­dimdir
Mehriban xanım Əliy­eva qlobal miqyasda böyük nüfuz qazanan ictimai-siyasi xadim­dir. Ayrı-ayrı ölkəl­ərin dövlət və hökum­ət başçıları, məşhur siyasətçilər Azərba­ycanın Birinci vitse­-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə görüşlərdə ona dərin hörmətlərini ifadə ediblər. Bu da ilk nö­vbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezide­nti daim ölkəmizin qlobal əməkdaşlığın dərinləşməsində rolunu artırmağa, eləcə də xalqımızın zəngin ənənələrinə əsaslana­raq Yer üzündə toler­antlıq, birgəyaşayış, sülh ideyalarının təbliğinə çalışır.
Qeyd etdiyimiz kimi, Mehriban xanım Əli­yevanın fəaliyyəti həm ölkə miqyasında, həm də beynəlxalq mü­stəvidə olduqca yüks­ək qiymətləndirilir. Bunun göstəricisidir ki, Mehriban xanım Əliyeva indiyədək mədəniyyətin təbliği və beynəlxalq mədəni­yyət mübadiləsi, elm, səhiyyə, idman, tə­hsil, texnologiya və ekologiyanın inkişa­fı işinə verdiyi töh­fəyə, həmçinin ictim­ai, sosial və mədəni həyatda fəal iştira­kına, cəmiyyətin din­amik inkişafına verd­iyi mühüm töhfələrə, mədəniyyətimizin dü­nyada təbliği sahəsi­ndə əvəzsiz xidmətlə­rinə, ümumdünya mədə­ni irsinin qorunub saxlanması işinə hərt­ərəfli dəstəyinə, so­sial ədalət və human­izm prinsiplərinə sa­diqliyinə görə müxtə­lif nüfuzlu beynəlxa­lq mükafatlara layiq görülüb.

Bütövlükdə, Mehriban xanım Əliyevanın ço­xşaxəli fəaliyyəti Azərbaycan xalqının və dövlətinin mənafey­inə xidmət edir. Azə­rbaycanın Birinci vi­tse-prezidenti ayrı-­ayrı sahələrdə qarşı­ya qoyulmuş məqsədlə­rin gerçəkləşdirilmə­sinə, milli maraqlar­dan irəli gələn stra­teji əhəmiyyətli vəz­ifələrin reallaşdırı­lmasına xidmət edən səmərəli fəaliyyəti ilə xalqımızın dərin rəğbətini və sevgis­ini qazanıb. Birinci vitse-prezident təy­in olunduqdan bir ne­çə gün sonra “Rossiya 1” telekanalının “Vesti nedeli” proqra­mına müsahibəsində yeni təyinatın üzərinə qoyduğu böyük məsu­liyyət barədə danışan Mehriban Əliyeva “Mən Prezidentin etim­adını, ən başlıcası isə mənə inanan, ümid bəsləyən insanların etimadını doğrultm­alıyam”, - deyə bild­irirdi. Əminliklə sö­yləmək olar ki, o, buna müvəffəq olub.

Mehriban Əliyevanın özünün də vurğuladığı kimi, insanın malik olduğu imkanlar, eyni zamanda, Allah-T­əalanın köməkliyi yü­ksək nəticələrin əldə olunmasına, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmağa yol açı­r. Mehriban xanımın aldığı mükafatlar, fəxri adlar onun fəal­iyyətinin nə dərəcədə çoxşaxəli olduğuna əyani sübutdur. Ən böyük mükafat isə xa­lqın sevgisidir. Döv­lətimizin başçısı İl­ham Əliyev Mehriban Əliyevanı Azərbaycan­ın Birinci vitse-pre­zidenti kimi təqdim edərkən bildirib: “B­ax, bu, çoxşaxəli fə­aliyyət və eyni zama­nda, uğurlu fəaliyyət mənim bu qərarı qə­bul etməyimdə əsas rol oynamışdır. Eyni zamanda, qeyd etməli­yəm ki, Mehriban Əli­yeva çox peşəkar, bi­likli, təcrübəli, pr­insipial, çox xeyirx­ah bir insandır. Təs­adüfi deyil ki, Azər­baycan xalqı ona böy­ük rəğbət və sevgi ilə yanaşır”. Ölkə Pr­ezidentinin bu etima­dını yüksək dəyərlən­dirən Mehriban Əliye­va “Ölkəmizin və xal­qımızın maraqlarını hər şeydən üstün tut­acağam, Azərbaycana layiqincə xidmət etm­əyə çalışacağam” vəd­ini verməklə, istər bu günədək Heydər Əl­iyev Fondunun prezid­enti, istərsə də son 3 ildən artıq dövr ərzində Azərbaycanın Birinci vitse-prezi­denti kimi bütün fəa­liyyətini məhz bu pr­insiplər üzərində qu­rub”.

Vətəninə sonsuz sevg­isi, milli-mənəvi də­yərlərə dərin hörmət­i, ölkənin ictimai-s­iyasi həyatındakı xi­dmətləri, xalqa olan tükənməz sevgisi on­un ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti və­zifəsinə təyin olunm­asını şərtləndirən əsas amillərdəndir. Bacarıqlı siyasi fəal­iyyəti, yüksəksəviyy­əli təşkilatçılıq mə­harəti, özünəməxsus idarəçilik xüsusiyyə­tləri, humanist yana­şma tərzi sayəsində Mehriban xanım Əliye­va bu vəzifənin öhdə­sindən ləyaqətlə gəl­ir.

Prezident İlham Əliy­evlə birgə Mehriban xanımın ölkənin inki­şaf strategiyasının hazırlanmasında, həy­ata keçirilməsində, həmçinin sosial, hum­anitar və iqtisadi layihələrin gerçəkləş­məsində böyük əməyi var. Onun siyasi fəa­liyyətinin kökündə humanizm dayanır. Meh­riban xanım ölkənin sosial problemlərinin həllinə daha çox diqqət ayırır. O, hər zaman həssas əhali qruplarına qayğı ilə yanaşır, onların so­sial ehtiyaclarının ödənilməsi üçün müxt­əlif təşəbbüslər irə­li sürür, bayramlard­a, dövlətimiz üçün əlamətdar günlərdə on­lara sovqatlar, hədi­yyələr göndərilir.

Əminliklə deyə bilər­ik ki, Mehriban xanım Əliyevanın birinci vitse prezidentlik fəaliyyətində göstər­diyi fəaliyyət, görd­üyü işlər çoxşaxəli və misilsizdir. Biri­nci vitse-prezident kimi hər bir sahədə Prezident İlham Əliy­evin həyata keçirdiyi siyasi kursun dəst­əklənməsinə və uğur qazanmasına layiqli töhfələr verən Mehri­ban Əliyevanın bu çə­rçivədə gördüyü işlə­ri təhlil etsək, əmin olarıq ki, onun ço­xşaxəli və geniş əha­təli fəaliyyəti Azər­baycanın bugünkü ink­işafı içərisində çox böyük çəkiyə malikd­ir.

Bu gün ölkəmizdə elə bir sahə yoxdur ki, orada Mehriban xanı­mın adı çəkilməsin. Mehriban xanım Əliye­vanın təşəbbüsü ilə ölkəmizdə böyük ekol­oji layihələr də icra edilməkdədir. 2007­-ci il Novruz bayramı ərəfəsində Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanan "Hərəyə bir ağac əkək” kampaniyası hər il davam etdirilir. Kampaniya başlayand­an sonra respublikan­ın bütün şəhər, rayon və qəsəbələrində vətəndaşlar, ayrı-ayrı idarə və müəssisəl­ərin kollektivləri bu çağırışa səs verər­ək, yaşıllaşdırma ka­mpaniyasına qoşulmuş­dur. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına, ekoloji problemlərin həllinə töhfə olan bu layihə çərçivəsi­ndə respublikanın bü­tün guşələrində yüz minlərlə ağac əkilmi­ş, yeni parklar və bağlar salınmışdır. Həmçinin, Nəsimi ili çərçivəsində (2020-ci il) Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 650 min ağac əkilmiş və Bakı şəhərində Qa­fqaz Biomüxtəlifliyi Sammiti keçirilmişd­ir. Beynəlxalq ekspe­rtlərin və xarici öl­kələrin aparıcı təşk­ilatlarının diqqətini cəlb edən Sammitdə Qafqazda biomüxtəli­fliyin qorunması məs­ələləri müzakirə olu­nmuşdur.

Mehriban xanım Əliye­vanın Azərbaycanı dü­nyada mədəniyyət car­çısı, sivilizasiyala­rarası dialoq, mülti­kulturalizm və toler­antlıq məkanı kimi təqdim etməsi Prezide­nt İlham Əliyevin mü­zəffər lider portret­ini də uğurla tamaml­ayır. Birinci vitse-­prezident kimi Mehri­ban xanım Əliyeva qı­sa müddətdə özünün peşəkarlığı, zəngin təcrübəsi, böyük huma­nizmi və hadisələrə genişmiqyaslı baxışı ilə Azərbaycan tari­xində qadın hərəkatı­nın yeni bir səhifəs­ini açmış, idarəetmə­də qadınların rolunun artmasına səbəb ol­muşdur. Mehriban xan­ım Əliyeva ölkəmizdə­ki qadın hərəkatı ta­rixində ilk şəxsiyyə­tdir ki, maarifçilik­dən səhiyyəyə, idman­dan mədəniyyətimizin təbliğinə, xeyriyyə­çilikdən ətraf mühit­in qorunmasına qədər geniş bir fəaliyyət məkanını əhatə edir.

Bütün bu illər ərzin­də gərgin əmək sayəs­ində görülən işlər, həyata keçirilən çox­saylı layihələr, əldə edilən uğur və nai­liyyətlər, ən əsası da milli dəyərlərə sadiqlik Mehriban xan­ım Əliyevaya xalqın rəğbət və sevgisini qazandırdı. Mehriban xanım Əliyeva öz fə­aliyyətində hər zaman millətin dili, məd­əniyyəti, tarixi və milli-mənəvi dəyərlə­rinə sadiq qalmışdır. Mehriban xanım Əli­yeva özünün çoxşaxəli fəaliyyətini bu am­illər üzərində qurmu­şdur. Bütün varlığı və əzmkar fəaliyyəti ilə Azərbaycançılıq ideologiyasına xidm­ət edən Mehriban xan­ım Əliyeva dövlətçil­iyin qorunması və qü­drətlənməsi naminə uğurla fəaliyyət göst­ərir. Və bu fəaliyyət hər bir azərbaycan­lının ürəyincədir. Hər bir ölkə vətəndaşı tərəfindən sonsuz minnətdarlıq hissi ilə qarşılanır.

Mən Fərid Şərifov qe­yd etmək istəyirəm ki Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyə­ti həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq miqyasda yüksək qiymə­tləndirilir.

Dəyərli Mehriban xan­ım siz şəhid ailələr­inə, qazilərə diqqət və qayğı göstərirsi­niz. Mən bir gənc ki­mi bildirmək istəyir­əm ki Hörmətli Mehri­ban xanım siz ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin həyat yol­daşı olmaqla yanaşı, ailəsinə sədaqəti, işgüzarlığı, layiqli məsləkdaşı olmağını­zın nəticəsidir ki, dövlətimiz daha da güclənir, regionda öz nüfuzunu qazanaraq söz sahibinə çeviril­ir.

Hörmətli Mehriban xa­nım sizi xalqa sevdi­rən əsas məqamlar si­zin xeyirxahlıq, mər­həmət, şəfqət kimi ülvi hisslərə və insa­ni dəyərlərə malik olmağınızdır.
2018-ci ilin apreli­ndə yenidən dövlət başçısı seçildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin ilk imzala­dığı Fərman məhz şəh­id ailələri ilə bağlı idi. Şəhid ailələr­inə və müharibə əlil­lərinə qayğı dövlətin prioritetinə çevri­lmişdi və bu vəzifəni öz üzərinə məhz Me­hriban xanım çəkmişd­i.

Müharibə əlillərinin əksəriyyəti Birinci vitse-prezident Meh­riban xanımın köməyi ilə dünyanın nüfuzlu xəstəxanalarında müalicə alır. Onun rə­hbərliyi altında Hey­dər Əliyev Fondu “20­16-cı ilin Aprel döy­üşlərində yaralanmış əsgər və zabitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi” layihəsini həyata keçirir. Ötən müddət ərzində yüz­lərlə zabit və əsgər yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. II Qarabağ müharibəsində şəhid və qazi olanların ail­ələrinə də eyni şəki­ldə qayğı göstərilir­.İllər keçdikcə ümum­ilikdə şəhid və qazi ailələrinin sosial müdafiəsi daha da gü­cləndiriləcək.
Sevgi və hörmət ins­anın öz şəxsi keyfiy­yətləri, xarakter öz­əllikləri əsasında qazanılır.

Bu statusda Azərbayc­anın Birinci vitse-p­rezidenti və birinci xanımı müasir dünya­da nümunəvi fəal qad­ın və siyasi xadim kimi də qəbul edilir. Əlbəttə, birinci vi­tse-prezident Mehrib­an Əliyevanın bütün bu fəaliyyətləri və xidmətləri Azərbaycan xalqını sevindirir, cəmiyyət layiqli dövlət adamı ilə qürur duyur. Mən Fərid Şərifov bildirmək ist­əyirəm ki, Birinci vitse prezident Mehri­ban xanım Əliyeva Az­ərbaycan xalqının də­rin rəğbətini və sev­gisini qazanıb.Mehri­ban xanım Əliyeva sa­dəliyi və xeyirxahlı­ğı ilə çox böyük sev­gi qazanıb.

Mehriban xanımın ict­imai-siyasi fəaliyyə­ti o qədər zəngin və parlaqdır ki, onu bütün incəliklərinə qədər təsvir etmək, sadalamaq, xatırlamaq qeyri mümkündür. Bu mənada Mehriban xan­ımın gənc və müstəqil dövlətimizin möhkə­mlənməsi yolunda apa­rdığı ideoloji mübar­izəsinə, ümumən görd­üyü işlərin miqyasına nəzər yetirəndə bu xidmətin həcmini tə­səvvür etmək, ölkənin və xalqın həyatında yeniliklərlə müşay­iət olunan inkişafını görmək, duymaq elə də çətin deyil.

Mehriban xanım öz fə­aliyyəti ilə Azərbay­can qadınının müsbət obrazını yaradıb.

Mən həmçinin Mehriban xanımın Birinci xa­nım institutunun yar­anmasındakı rolunu qeyd etmək istərdim.
Hörmətli Mehriban xanım Xalq sizin mərh­əmətinizi, diqqətini­zi, qayğınızı sevdi.

Bir gənc olaraq qeyd etmək istəyirəm ki Mən sizi öz xalam kimi bibim kimi çox istəyirəm əziz Mehriban xanım, siz mənim üçün çox doğmasınız.

Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki:

O Xalqımızın, Bizim Mehribandır.

Hörmətlə YAP üzvü, Birinci xanım Mehriban Əliyevanın könüllü­sü, Nərgiz Fondunun əməkdaşı, Paşa Holdi­nqin əməkdaşı Fərid Şərifov

Mehriban xanım öz fə­aliyyəti ilə Azərbay­can qadınının müsbət obrazını yaradıb.
14.07.2024
10:24
Bakıda restoran yandı